• nhansu
  • 29-08-2019 04:27
  • 1666

Đơn giá nước hệ thống Ninh Hòa

Tên nhà máy:

Hệ thống Ninh Hòa

 

Loại hình:

Sinh Hoạt NH

 

Định mức 1

Từ 0-2.5

9,327

Định mức 2

Từ 2.5-5

11,870

Định mức 3

Từ 5-7.5

14,426

Định mức 4

> 7.5

15,000

Loại hình:

Cơ quan HCSN - 2019

 

Định mức

>0

14,535

Loại hình:

Sản xuất,vật chất - 2019

 

Định mức

>0

18,169

Loại hình:

Kinh doanh,dịch vụ - 2019

 

Định mức

>0

27,011

Loại hình:

Sinh hoạt,Sản xuất - 3K

 

Định mức 1

Từ 0-3

9,327

Định mức 2

>3

18,169

Loại hình:

Sinh hoạt,Dịch vụ - 3K

 

Định mức 1

Từ 0-3

9,327

Định mức 2

>3

27,011