• KH021168
  • 18-03-2019 02:08
  • 1714

Đơn giá nước hệ thống Ninh Sim

Tên nhà máy:

Hệ thống Ninh Sim

 

Loại hình:

SH Ninh Sim - 2017

 

Định mức 1

Từ 0-10

6,320

Định mức 2

Từ 10-20

7,900

Định mức 3

Từ 20-30

9,500

Định mức 4

> 30

11,000

Loại hình:

CQ HCSN Ninh Sim - 2017

 

Định mức

>0

9,500

Loại hình:

SXVC Ninh Sim - 2017

 

Định mức

>0

11,700

Loại hình:

KD DV Ninh Sim - 2017

 

Định mức

>0

18,000

Loại hình:

SH-SX Ninh Sim - 2017

 

Định mức 1

Từ 0-10

6,320

Định mức 2

>10

11,700

Loại hình:

SH-DV Ninh Sim - 2017

 

Định mức 1

Từ 0-10

6,320

Định mức 2

>10

18,000