• KH021168
  • 18-03-2019 01:58
  • 1729

Đơn giá nước hệ thống Ninh Ích

Tên nhà máy:

Hệ thống Ninh Ích

 

Loại hình:

Sinh Hoạt Ninh Ích 2018

 

Định mức 1

Từ 0-10

3,700

Định mức 2

Từ 10-20

4,600

Định mức 3

Từ 20-30

5,500

Định mức 4

> 30

9,000

Loại hình:

Cơ quan HCSN Ninh Ích 2018

 

Định mức

>0

5,500

Loại hình:

Sản xuất vật chất Ninh Ích 2018

 

Định mức

>0

6,800

Loại hình:

KD - DV Ninh Ích 2018

 

Định mức

>0

11,000

Loại hình:

SH-SX Ninh Ích 2018

 

Định mức 1

Từ 0-10

3,700

Định mức 2

>10

6,800

Loại hình:

SH-DV Ninh Ích 2018

 

Định mức 1

Từ 0-10

3,700

Định mức 2

>10

11,000