• KH021168
  • 18-03-2019 02:02
  • 1659

Đơn giá nước hệ thống Ninh Lộc

Tên nhà máy:

Hệ thống Ninh Lộc

 

Loại hình:

Sinh Hoạt Ninh Lộc 2018

 

Định mức 1

Từ 0-10

3,700

Định mức 2

Từ 10-20

4,600

Định mức 3

Từ 20-30

5,500

Định mức 4

> 30

9,000

Loại hình:

Cơ quan HCSN Ninh Lộc 2018

 

Định mức

>0

5,500

Loại hình:

Sản xuất vật chất Ninh Lộc 2018

 

Định mức

>0

6,800

Loại hình:

KD - DV Ninh Lộc 2018

 

Định mức

>0

11,000

Loại hình:

SH-SX Ninh Lộc 2018

 

Định mức 1

Từ 0-10

3,700

Định mức 2

>10

6,800

Loại hình:

SH-DV Ninh Lộc 2018

 

Định mức 1

Từ 0-10

3,700

Định mức 2

>10

11,000

Loại hình:

Sinh Hoạt Ninh Lộc - 10 Hộ

 

Định mức 1

Từ 0-100

3,700

Định mức 2

Từ 100-200

4,600

Định mức 3

Từ 200-300

5,500

Định mức 4

> 300

9,000