• KH021168
  • 18-03-2019 11:11
  • 2625

Đơn giá nước hệ thống Bình-Quang-Hưng

Tên nhà máy:

Hệ thống Bình - Quang - Hưng

 

Loại hình:

Sinh hoạt BQH

 

Định mức 1

Từ 0-10

6,500

Định mức 2

Từ 10-20

8,200

Định mức 3

Từ 20-30

9,500

Định mức 4

> 30

10,500

Loại hình:

CQ HCSN BQH

 

Định mức

>0

9,500

Loại hình:

SXVC BQH

 

Định mức

>0

11,500

Loại hình:

KD - DV BQH

 

Định mức

>0

17,000

Loại hình:

SH - SX BQH

 

Định mức 1

Từ 0-10

6,500

Định mức 2

>10

11,500

Loại hình:

SH - DV BQH

 

Định mức 1

Từ 0-10

6,500

Định mức 2

>10

17,000