• KH021168
  • 18-03-2019 02:40
  • 1958

Lịch ghi chỉ số nước nhà máy nước Ninh Tân

Tên nhà máy:

Hệ thống Ninh Tân

Mã tuyến

Tên tuyến

Ngày ghi

NTAN4

Ninh Tân 4

15,16,17

NTAN5

Ninh Tân 5

18

NTAN6

Ninh Tân 6

10,11,12,13

NTAN7

Ninh Tân 7

19,20