• KH021168
  • 18-03-2019 02:38
  • 2049

Lịch ghi chỉ số nước nhà máy nước Ninh Sim

Tên nhà máy:

Hệ thống Ninh Sim

Mã tuyến

Tên tuyến

Ngày ghi

NSIM1

Ninh Sim 1

13,14,15,16,17

NSIM8

Ninh Sim 8

18,19,20

NSIM7

Ninh Sim 7

 

NSIM9

Ninh Sim 9

 

NSIM4

Ninh Sim 4

 

NSIM11

Ninh Sim 11

 

NSIM5

Ninh Sim 5

 

NSIM10.

Ninh Sim 10

 

NSIM6

Ninh Sim 6

 

NSIM2

Ninh Sim 2

 

NSIM3

Ninh Sim 3