• KH021168
  • 18-03-2019 02:35
  • 1859

Lịch ghi chỉ số nước nhà máy nước Bình Quang Hưng

Tên nhà máy:

Hệ thống  Bình - Quang - Hưng

Mã tuyến

Tên tuyến

ngày ghi

NHUN1

Ninh Hưng 1

10,11

NHUN2

Ninh Hưng 2

12

NHUN3

Ninh Hưng 3

13

NHUN4

Ninh Hưng 4

13

NHUN5

Ninh Hưng 5

15

NHUN6

Ninh Hưng 6

16,17,18,19

NBIN1

Ninh Bình 1

24,25,26,27

NBIN2

Ninh Bình 2

28,29,30

NBIN3

Ninh Bình 3

28,29,30

NBIN4

Ninh Bình 4

01,02,03

NBIN5

Ninh Bình 5

4

NBIN6

Ninh Bình 6

5

NBIN7

Ninh Bình 7

23

NBIN8

Ninh Bình 8

20,21,22

NBIN9

Ninh Bình 9

6

NQUA1

Ninh Quang 1

21

NQUA2

Ninh Quang 2

22

NQUA3

Ninh Quang 3

23

NQUA4

Ninh Quang 4

25,26,27,28

NQUA5

Ninh Quang 5

29

NQUA7

Ninh Quang 7

30,01,02,03

NQUA8

Ninh Quang 8

04,05,06,07

NQUA6

Ninh Quang 6

14,15,16,17,18