• nhansu
  • 12-04-2023 04:42
  • 595

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chiều ngày 11/4/2023, Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023, về tham dự Đại hội có 50/57 cổ đông đại diện cho 413,575 cổ phần chiếm tỉ lệ 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đ/c Nguyễn Xuân Vinh tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.


Đ/c Nguyễn Thị Bình – Giám đốc Công ty; Đ/c Dương Văn Lúc – CTHĐQT; Đ/c Ngô Công Hải – Trưởng ban kiểm soát 

Chủ trì Đại hội


Các cổ đông tham dự Đại hội


Các cổ đông tham dự Đại hội


Đ/c Dương Văn Lúc – CTHĐQT công ty thông qua chương trình, quy chế của Đại hội.


Đ/c Ngô Công Hải – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022


Đ/c Nguyễn Thị Bình – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.


Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Hạ - Kế toán trưởng công ty báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023.


Cổ đông tham gia bỏ phiếu thông qua các báo cáo năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.


Đ/c Dương Văn Lúc – CTHĐQT phát biểu, thảo luận chỉ đạo tại Đại hội.


Đ/c Võ Hữu Tâm –Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.


Đ/c Trần Châu Quế Trang – Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.