• Administrator
  • 30-05-2018 12:00
  • 1835

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ XE ÉP RÁC

Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa kính mời các nhà thầu tham gia báo giá cung cấp XE ÉP RÁC  15m3 (15 khối) với các nội dung sau:

- Gói thầu: Cung cấp xe ép rác 15m3.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa.

- Bên mời thầu: Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu báo giá: Lúc 8 giờ 00 ngày 02 tháng 6 năm 2018.

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 9 giờ 00 ngày 9 tháng 6 năm 2018.

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ báo giá: phòng Kỹ thuật - Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa; Địa chỉ: 198 Đường 16/7, TDP 18, P.Ninh Hiệp, Tx.Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Hồ sơ báo giá sẽ được mở công khai lúc 9 giờ 15 phút ngày 9 tháng 6 năm 2018 tại phòng Kỹ thuật - Công ty cổ phần đô thi Ninh Hòa.

Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ báo giá tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.